Fordham University

installation type
3,100-kW Solar System